3530 Helchteren
Sint-Barbarastraat 30
www.polycolor.be
       

011/52 10 71
0475/61 84 61
info@polycolor.be
           

logo POLY-COLOR
Verf
Behang
Raamdecoratie
Vloerbekleding
Deco & Fun
Drogisterij
Sfeerhaarden Xaralyn (Ruby Fires)
Bouw & afwerking
 

 

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

 

                                                                                                                                                                                                             

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voortkomend op de documenten uitgaande van de koper voor zover deze laatste voorwaarden in strijd zijn met de eerste.

Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis

Lees ook aandachtig het item verzendkosten, welk integraal deel uit maakt van de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.

De opgegeven prijzen en productspecificaties zijn louter informatief en zijn nooit bindend

De eventueel vermelde leveringstermijnen zijn indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot het opzeggen van de verkoop, noch tot schadevergoeding ten voordele van de koper.

Herroepingsrecht:

De koper heeft het recht ons mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering van het produkt.

Gelieve ons eerst per mail te verwittigen van uw retourzending en ontvangen graag uw bankgegevens voor de terugbetaling . De klant stuurt dan de ongebruikte onbeschadigde goederen in originele  onbeschadigde verpakking op eigen risico en kosten terug.  De terugbetaling ( zonder de verzendkosten) gebeurd binnen de 30 dagen na ontvangst van de geretourneerde zending.

Gepersonaliseerde produkten en produkten samengesteld op vraag van de klant vallen echter niet onder deze regeling , dus niet stock producten die op maat van de klant worden gemaakt zoals, verf opgekleurd, vloerbekleding, raamdecoratie, behang omwille van kleurbadverschillen enz…

Privacy Policy / Privacy verklaring: Polycolor verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

1) Verwerkingsdoeleinden:  Polycolor verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten - en orderbeheer (oa klantenadministratie, opvolgen van bestellingen, facturatie en leveringen). Meer specifiek gaat dit over het opslaan van naam, voornaam, adres, telefoonnummer en emailadres van de klant of persoon die interesse betoonde in onze producten. De persoonsgegevens worden enkel voor deze doeleinden gebruikt en niet met derden gedeeld of op enigerlei wijze gecommercialiseerd tov derden.

2) Rechtsgronden van de verwerking: Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming a) toestemming b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artitkel 6.1 a) toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Persoonsgegevens worden enkel voor de bedrijfsdoeleinden binnen polycolor bewaard en verwerkt en worden alleen doorgegeven aan externe partners die Polycolor bijstaan in het opslaan en beveiligen van deze gegevens.

3) Bewaarperiode: de persoonsgegevens die in het kader van ons klantenbeheer worden gebruikt, zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (oa op het vlak van boekhoudkundige en fiscale regels).

4) recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens:  De klant heeft ten alle tijde het recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken of bezwaar maken tegen de verwerking van de op hem/haar betrekking hebbende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van de profilering op basis van die bepalingen. Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een email te verzenden naar het volgende emailadres: info@polycolor.be

5) Direct Marketing:  De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elle verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing

6) Klacht: de klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be)

WIJ ZIJN BLIJ DAT U ONS UW PERSOONLIJKE GEGEVENS TOEVERTROUWT EN ZULLEN DE PRIVACY ERVAN TEN ALLE TIJDE BESCHERMEN. POLYCOLOR TEAM

Aflevering:

De goederen worden geleverd af magazijn. De produkten worden in een ongeschonden verpakking ter verzending aangeleverd. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor gebreken of vergissingen die op het traject naar de geadresseerde optreden. Wij treden dan ook niet op als tussenpersoon bij een eventuele missing. Indien een klant uitdrukkelijk aangeeft de producten te willen verzekeren dan worden de producten verzekerd verstuurd tegen een meerprijs die wordt doorberekend aan de klant.Indien een product/verpakking beschadigd wordt aangeboden dan dient daarvan direct schriftelijk melding te worden gemaakt aan de koerier. Indien dit niet gemeld wordt kan er achteraf geen aanspraak worden gemaakt op vervanging of verzekering

Bij eventuele levering van de goederen worden deze vervoerd op kosten en op risico van de koper,

Retournering:

De goederen die besteld worden, worden speciaal per klant gemaakt in de gewenste afmeting en hoeveelheid en kunnen derhalve niet geretourneerd worden

Betaling:

Elke koopovereenkomst geschiedt tegen vooruitbetaling op rekening, of contant bij afhaling. Indien een faktuur gewenst is  wordt deze via email toegezonden. Bij het permanent niet aannemen/weigeren van een verzending, te lezen een annulering, worden naast administratiekosten ook nogmaals verzendkosten berekend. Wanneer, nadat de betaling is voldaan, een bestelling wordt geannuleerd(dit kan niet voor speciaal op maat gemaakte producten)  wordt er 15% van het totaalbedrag in rekening gebracht , met een minimum van 7.50 € administratiekosten plus de transportkosten.

Elke niet betaalde faktuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 12% per jaar met een mininum van 50 €

 Klachten:

 1. Klachten, waaronder wordt verstaan alle grieven wegens hoedanigheid van de geleverde goederen kunnen door de afnemer bij ons slechts geldend gemaakt worden door schriftelijke indiening  binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen. De klacht moet een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken bevatten.

Betreffende producten die op de site worden aangeboden geldt het volgende

 

 

VERF

               Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voor het gebruik te controleren of het product geschikt is voor het doel waarvoor het gebruikt wordt

              De gebruiksaanwijzing van de leverancier dient ten alle tijden gevolgd te worden

                Onze verantwoordelijkheid beperkt zich tot het leveren van kleuren nagemaakt naar onze eigen standaarden of naar monster. Elke kleur dient voor het aanbrengen gecontroleerd te worden. In geval van kleurverschil, zullen wij nooit verantwoordelijk gesteld kunnen worden.             

 

                BEHANG

                 Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voor het gebruik te controleren of het product geschikt is voor het doel waarvoor het gebruikt wordt. Bij behang mogen maximaal 3 banen behang geplakt  mogen zijn als hierin de fout geconstateerd had kunnen worden. Het aanbrengen van de rollen houdt de aanvaarding van de goederen in. 

              Oud behang kan verkleuringen bevatten inherent aan de leeftijd van het product. Hierop alsmede op kleine onrechtmatigheden kunnen geen klachten aanvaard worden.

              Kleurafwijkingen enerzijds tussen de verschillende productiepartijen en anderzijds tussen fabricage en de voorbeelden in de boeken of op de site kunnen geen aanleiding geven tot klachten of weigering van de goederen.

              Aan berekeningen die door ons of het berekeningsprogramma uitgevoerd worden kunnen geen rechten worden ontleend

               Wij zijn niet verantwoordelijk voor een verkeerde doorgifte van maten door de afnemer

              Afwijkingen van maximaal 5 % zijn toegestaan in zowel de lengte als breedte van behangrollen en randen. Een teveel of te kort aan het aantal rollen vanwege deze reden valt buiten onze verantwoordelijkheid of die van de fabrikant.

               Chemische vloeistoffen

Gevaarlijke- en ADR vloeistoffen dienen steeds te worden afgehaald in onze winkel en worden niet verzonden. Bepaalde chemische stoffen zoals Waterstofperoxyde, Salpeterzuur, Natriumchloraat, Zwavelzuur worden enkel verkocht voor industrieel gebruik aan firma's met geldig BTW nr.

               Fotobehang/wandposters

 

              Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voor het gebruik te controleren of het product geschikt is voor het doel waarvoor het gebruikt wordt

            Fotobehang mag niet geplakt worden als hierin voor het plakken een fout geconstateerd had kunnen worden.

            Maatverschillen in de posteronderdelen onderling kunnen alleen voor het aanbrengen geconstateerd worden en klachten op de maatafwijking worden alleen voor het plakken geaccepteerd

            Het aanbrengen van het product houdt de aanvaarding van de goederen in

            Kleurafwijkingen, enerzijds tussen de verschillende productiepartijen en anderzijds tussen de fabricage en de voorbeelden in de boeken of op de site kunnen geen aanleiding geven tot klachten of weigering van de goederen

            Maatafwijkingen c.q aansluitverschillen van maximaal ½ cm(0,5 cm) zijn toegestaan tussen de wandposter/fotobehangdelen t.o.v. elkaar. Een maatafwijking van 5% op het totale dessin, zowel in hoogte als breedte, is toegestaan

          Tussentijdse maatwijzigingen door fabrikant voorbehouden

 

              Plakfolie/statische folies/stickers

 

          Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voor het gebruik te controleren of het product geschikt is voor het doel waarvoor het gebruikt wordt

          Plakfolie/statische folie/ sticker mag niet aangebracht worden als hierin voor het aanbrengen een fout in geconstateerd had kunnen worden

          Het aanbrengen van de folie houdt de aanvaarding van de goederen in

          De gebruiksaanwijzing van de leverancier dient ten alle tijden gevolgd te worden

          De ondergrond waarop de sticker of folie wordt aangebracht dient glad, vervrij en niet poreus te zijn. Muren die met verf behandeld zijn dienen minimaal 2 weken doorgedroogd te zijn(bij circa        18°C). Muren behandeld met een slechte kwaliteit muurverf of kalk kunnen onthechting veroorzaken van sticker/folie

          Kleurafwijkingen, enerzijds tussen de verschillende productiepartijen en anderzijds tussen de fabricage en de voorbeelden in de boeken of op de site kunnen geen aanleiding geven tot        klachten of weigering van de goederen

          Aan berekeningen die door ons uitgevoerd worden kunnen geen rechten worden ontleend

          Afwijkingen van maximaal 5% zijn toegestaan in zowel de lengte als breedte van de folies. Sommige folies hebben een zelfkant deze wordt nier meegeteld in het hiervoor genoemde afwijkingspercentage. Derhalve kunnen deze folies nog iets smaller uitvallen

 

          VLIEGENGORDIJNEN

 

            Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voor het gebruik te controleren of het product geschikt is voor het doel waarvoor het gebruikt wordt

              Kleurafwijkingen, enerzijds tussen de verschillende productiepartijen en anderzijds tussen de fabricage en de voorbeelden in de boeken of op de site kunnen geen aanleiding geven tot          klachten of weigering van de goederen

            De opgegeven maten van een vliegengordijn worden zoveel mogelijk benaderd doch kunnen niet altijd exact geleverd worden i.v.m. vaststaande hoogte- en breedtematen van de huizen. Bij een vliegengordijn breder dan 1 meter wordt de bevestigingsstrip in delen geleverd

            Wij zij niet verantwoordelijk voor een verkeerde doorgifte van maten door de afnemer

 

        GORDIJNSTOFFEN/GORDIJNCONFECTIE

 

          Gordijnstoffen kunnen kleine weeffoutjes en/of kleine vlekjes(puntjes) bevatten. Deze zijn niet als fout aan te merken. In principe worden gordijnstoffen voor verzending gecontroleerd op fouten. Mocht U desondanks een duidelijke fout, opvallende fout ontdekken dan dient dit voor de confectie gemeld te worden

Gordijnen die geconfectioneerd geleverd worden kunnen door transport en de daarmee samenhangende temperatuurverschillen een maatafwijking vertonen t.o.v. de origineel opgegeven maat. Klachten hierop kunnen niet worden aanvaard

              Kleurafwijkingen, enerzijds tussen de verschillende productiepartijen en anderzijds tussen de fabricage en de voorbeelden in de boeken of op de site kunnen geen aanleiding geven tot  klachten of weigering van de goederen

          Aan berekeningen die door ons uitgevoerd worden kunnen geen rechten worden ontleend

 

 1. Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor geleverde goederen sluit elke klacht uit
 2. Indien de afnemer met inachtname van het bovenstaande gereclameerd heeft en de klacht terrecht is, zijn wij uitsluitend gehouden de goederen waarop de klacht betrekking heeft, voor rekening van ons te vervangen
 3. Klachten schorten de betalingsverplichting van de afnemer slechts op, indien de klacht terecht is, met dien verstande dat deze opschorting alleen geldt
  1. Tot het bedrag , dat aan de afnemer voor de goederen waarop de klacht betrekking heeft , in rekening is gebracht, en
  2. Gedurende de periode tussen de datum, waarop de schriftelijke gemotiveerde klacht bij ons is ingediend en de datum van vervanging of herstel van de betreffende goederen,materialen of het uitgevoerde werk.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Zolang de afnemer geen volledige betaling terzake van de overeenkomst heeft verricht, blijven de goederen en/of materialen eigendom van POLY-COLOR. De afnemer is niet gerechtigd de geleverde goederen of materialen zoals bedoeld in de vorige zin aan derden af te staan of in onderpand te geven, te belenen of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te(doen) verdwijnen, tot de gehele koopsom en eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald. In geval de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt zijn wij na aanmaning gerechtigd bovenbedoelde goederen terrug te nemen, in welke geval de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden is, onverminderd het recht van ons op vergoeding van kosten, schaden en interesten.
 2. Afbeeldingen die wij(hebben) ontvangen (middels email, upload,post, en/of op elke andere manier) zijn automatisch eigendom van POLY-COLOR tenzij er vooraf of tijdens het versturen schriftelijk bezwaar wordt gemaakt

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Wij zijn bij de uitvoering van de overeenkomst nimmer tot enige schadevergoeding jegens de afnemer gehouden anders dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk neergelegd
 2. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade als bijvoorbeeld persoonlijke ongevallen en/of beschadiging van voorwerpen, machines, installaties en gebouwen,bedrijfsstillegging-vertraging en/of stoornis,vertraging bij bouwstroom,schade aan het milieu of enig andere (bedrijf)schade uit welke hoofde of welke aard ook, tenzij de schade als gevolg is van opzet of grove schuld van de bestuurders of leidinggevens personeel van POLY-COLOR

                       

Alle overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Bij geschil is enkel de rechtbank van  Hasselt bevoegd     

 


Beurzen & Evenementen
Openingsuren
Onze diensten
Contact
Stel uw vraag
Breng een virtueel bezoekje aan onze winkel
Poly-ColorarrowInfoarrowVerkoopsvoorwaarden

3530 Helchteren
Sint-Barbarastraat 30
www.polycolor.be
       

011/52 10 71
0475/61 84 61
info@polycolor.be
           

Gratis prijsofferte schilderwerken
Gratis kleuradvies & technische begeleiding
Inloggen